“سخت افزار آزاد” یا “سخت افزار منبع باز” به مشخصات طراحی یک جسم فیزیکی اشاره دارد که به گونه ای دارای مجوز هستند به گونه ای که می توان گفت هر شیء مورد مطالعه ، اصلاح ، ایجاد و توزیع قرار گرفته است. “سخت افزار آزاد” مجموعه ای از اصول طراحی و شیوه های قانونی […]