این شرکت در سال1939 در شوروی روسیه فعلی ،ساخته شد و سازنده هواپیمای جنگی بوده.

سری میگ

میگ-۱ (۱۹۴۰)
میگ-۳ (۱۹۴۰)
میگ-۵ (۱۹۴۲)
میگ-۶ (۱۹۴۰) هواپیمای آزمایشی
میگ-۷ (۱۹۴۴)
میگ-۸ (۱۹۴۵) هواپیما آزمایشی و اثباتگر تکنولوژی
میگ-۹ (۱۹۴۷)
میگ-۱۱ (۱۹۴۷)
میگ-۱۳ (۱۹۴۵)
میگ-۱۵ (۱۹۴۸)
میگ-۱۷ (۱۹۵۴)
میگ-۱۹ (۱۹۵۵) نخستین جنگنده مافوق صوت میگ
میگ-۲۱ (۱۹۶۰).عراق در طول جنگ تعدادزیادی از شوروی خرید
میگ-۲۳ (۱۹۷۰)
میگ-۲۵ (۱۹۷۰)
میگ-۲۷ (۱۹۷۵)
میگ-۲۹ (۱۹۸۳)
میگ-۳۱ (۱۹۸۳)
میگ-۳۳ (۱۹۸۹)
میگ-۳۵ (۲۰۰۷)
میگ-۱۰۱ (۱۹۹۵)
میگ-۱۰۵ (۱۹۶۵)
میگ-۱۱۰ (۱۹۹۵)
میگ-۱۲۱
میگ آ-ت (۱۹۹۲)

سری ئی (И)

میگ ئی-۲۱۱ (۱۹۴۲)
میگ ئی-۲۵۰ (۱۹۴۵)
میگ ئی-۲۷۰ (۱۹۴۷)
میگ ئی-۳۲۰ (۱۹۴۹)
میگ ئی-۳۵۰ (۱۹۵۱)
میگ ئی-۳۷۰ (۱۹۵۵)
میگ ئی-۲ (۱۹۵۶)
میگ ئی-۳ (۱۹۵۶)
میگ ئی-۵
میگ ئی-۷ و (۱۹۵۷)