محمد سیاه تیری

گاهی که زمان خالی دارم و دوست دارم بنویسم اینجا رو انتخاب می کنم، امیدوارم تجربه های من بتونه حتی 1% به درد کسی بخوره :)

دنبال کردن من