چرا کتاب نمی خوانیم ؟

پرسش

در فرهنگ جاری مان، گفت و گو را کنشی فضیلت مندانه نمی دانیم و مهارت گفت و گو نداریم بیشتر سوق به دعوا داریم و کمتر اهل صحبتیم شاید از کم خوانی کتاب باشد اما چرا…

چرا کتاب نمی خوانیم ؟

در انتظار پاسخ 0
عاطفه 1 سال 1 پاسخ 0

پاسخ ( 1 )

 1. – کتاب نمی خوانیم زیرا نیازی به کتاب احساس نمی کنیم.

  2 – کتاب نمی خوانیم زیرا دچار خود شیفتگی فرهنگی شده ایم (هنر نزد ایرانیان است و بس!).

  3- کتاب نمی خوانیم زیرا از شک کردن در پایه های نظری مان می ترسیم.

  4 – کتاب نمی خوانیم زیرا احساس می کنیم به قله های یقین رسیده ایم و دچار همه چیزدانی شده ایم.

  5- کتاب نمی خوانیم زیرا فکر می کنیم مسئله ی مبهمی وجود ندارد.

  6 – کتاب نمی خوانیم چون هنوز در دوره فرهنگ شفاهی به سر می بریم.

  7 – کتاب نمی خوانیم چون دچار تنبلی و بی حالی شده ایم .

  8 – کتاب نمی خوانیم زیرا بیش از حد ساده انگاریم و اهل تحلیل را به تمسخر می گیریم.

  9- کتاب نمی خوانیم زیرا هیچ چیز برای ما جدی نیست.

  10- کتاب نمی خوانیم زیرا به تدریج ،پیمانه ی معرفتی مان ظرفیت خود را از دست داده است و می پنداریم قله های علم را فتح کرده ایم.

  11- کتاب نمی خوانیم زیرا به تناقضات درونی مان آگاه نیستیم.

  12- کتاب نمی خوانیم زیرا ملتی شنیداری و مقلد هستیم .

  13- کتاب نمی خوانیم زیرا ارزش دانایی و آگاهی را نمی دانیم.

  14- کتاب نمی خوانیم زیرا: سطح خوشایندهای ما به نحو رقت آمیزی نزول کرده است.

  15- کتاب نمی خوانیم زیرا: نمی دانیم و نمی دانیم که نمی دانیم.

  16- کتاب نمی خوانیم زیرا: راه تقلید و پیروی و تبعیت را راحت تر یافته ایم.

  17- کتاب نمی خوانیم زیرا: تن به تحقیر ندانستن داده ایم و به این تحقیر هم عادت کرده ایم.

نوشتن پاسخ

مرور فایل ها