دوران نامزدی و رابطه

پرسش

می خواستم بدونم توی دوران نامزدی میشه رابطه جنسی داشت یا نه؟

اگر آره تا چه حدواندازه ای هست اگر نه هم علتش چیه مگه ما عقد نیستیم

تازه بعد عمری ازدواج کردیم و خیلی سخت بگیرند جالب نیست خوب

0
sara 1 سال 0 پاسخ ها 0

نوشتن پاسخ

مرور فایل ها